වාස්තු විද්‍යානුකූල නිවාස සැලසුම්, ඇස්තමේන්තු සැකසීම, ඉන්ජිනේරු උපදේශන සේවා, වාස්තු පරික්ෂාව, උද්‍යාන අලන්කරණය, ඇතුලු සේවාවන් රැසක්. ඉක්මන් හා කඩිනම් සේවාව.

ඔබගේ අතේ ඇති මුදලට සරිලන ලෙස අප වෙතින් නිවාස සැලසුමක් අන්දවා ගන්නා, ඇස්තමේන්තුවක් සාදවා ගන්නා නිවසක් ත්‍රිමානව අන්දවා ගන්නා ඔබ කිසිදු ලෙසකින් අප මුන ගැසීමට කරදර විය යුතු නැත. ඔබ ශ්‍රී ලන්කාව තුල කොහේ හිටියත් අපි ඔබ අසලට පැමිණ සේවය ලබා දෙන්නෙමු.

Charted Architect: Dilanka Waduge

Contact Us: 071 32 83 455, 077 55 000 88