ගම්පහ හොදම රසම රස බිරියානි සවාන් එකක රස බලන්න කෝල් කරන්න හංස විලේජ් අපිට.ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුලුවන්👍😎

රස නහර පිනවන හංස විලේජ් නාසිගුරාන්..😉😉🍛🍛
කෝල් කරන්න ඕඩර් කරන්න🤙😉😉
එක පාරක් කැවොත් හැමදාම කනව🙏😉🍛🍗💯

තුන් දෙනෙක් සදහා රු2450

පස් දෙනෙක් සදහා රු 3750☀️

කෘතිම රස කාරකවලින් 100% තොරයිබල බල ඉන්න එපා දැන්ම කෝල් කරල ඕඩර් එක දාන්න උනු උනුවෙන්ම ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න🤙☎️

071 3456798/033 2225100